1398/06/20 13:38
بازديد مهندس زماني سرپرست بخشداري قره كهريز از پروژه هاي عمراني قلعه ديزيجان
بازدید مهندس زمانی سرپرست بخشداری قره کهریز از پروژه دیوار ساحلی و سنگ فرش معابر روستای قلعه دیزیجان

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved