1398/06/20 12:31
شركت مهندس زماني سرپرست بخشداري قره كهريز در عزاداري سرور و سالار شهيدان امام حسين (ع) در روستاي حصار محمديه
شرکت مهندس زمانی سرپرست بخشداری قره کهریز در مراسم عزاداری ظهر عاشورا سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع) در روستای حصار محمدیه

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved