1397/08/15 14:19
ديدار بخشدار قره كهريز با رئيس پست بانك شهرستان شازند
دیداربخشدار قره کهریز شهرستان شازند با رئیس پست بانک شهرستان شازند ، رئیس شورای روستای باغ بر آفتاب و رئیس شورای کرک

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved